Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

0

A word of command has made these silent figures our enemies; a word of command might transform them into our friends.

Rozkaz uczynił te ciche stworzenia naszymi wrogami, rozkaz mógłby ich odmienić w przyjaciół.

0

I have always wished that my computer would be as easy to use as my telephone. My wish has come true. I no longer know how to use my telephone.

Zawsze chciałem, aby mój komputer był tak samo łatwy w obsłudze, jak mój telefon. Moje życzenie urzeczywistniło się. Teraz nie wiem, jak używać mojego telefonu.

0

The willow submits to the wind and prospers until one day it is many willows – a wall against the wind. This is the willow's purpose.

Wierzba poddaje się wiatrom i wiedzie jej się dobrze, aż pewnego dnia zmienia się w ścianę wierzb odporną na wiatry. To jest przeznaczenie wierzby.

0

A world is supported by four things... the learning of the wise, the justice of the great, the prayers of the righteous and the valor of the brave. But all of these are as nothing... without a ruler who knows the art of ruling.

Świat wspiera się na czterech filarach. Na naukach mądrych, na sprawiedliwości wielkich, na modlitwach prawych i waleczności dzielnych. Ale to wszystko jest niczym bez władcy znającego sztukę władania.

0

A popular man arouses the jealousy of the powerful.

Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych.

0

The concept of progress acts as a protective mechanism to shield us from the terrors of the future.

Pojęcie postępu działa jak mechanizm obronny chroniący nas przed upiorami przyszłości.

0

They put aside all thought of obstacles and forget that a precipice does not show itself to the man in a blind rush until it’s too late.

Pędzącemu na oślep człowiekowi ukazuje się przepaść, kiedy jest już za późno.

0

My father once told me that respect for the truth comes close to being the basis for all morality. "Something cannot emerge from nothing," he said. This is profound thinking if you understand how unstable "the truth" can be.

Ojciec powiedział mi kiedyś, że poszanowanie prawdy można by właściwie uznać za podstawę wszelkiej moralności. Coś nie może wyłonić się z niczego. Jest to głęboka myśl, kiedy zrozumiemy, jak niestała może być „prawda”.

0

A process cannot be understood by stopping it. Understanding must move with the flow of the process, must join it and flow with it.

Nie można zrozumieć procesu przez zatrzymanie go. Zrozumienie musi podążać z biegiem procesu, musi przyłączyć się i płynąć razem z nim.

0

Hope clouds observation.

Nadzieja przesłania jasność widzenia.

Tematy
0

Any road followed precisely to its end leads precisely nowhere. Climb the mountain just a little bit to test that it's a mountain. From the top of the mountain, you cannot see the mountain.

Każda przebyta do końca droga prowadzi dokładnie donikąd. Wdrap się na górę tylko tyle, by sprawdzić, że jest górą. Nie zobaczysz góry z jej szczytu.

Tematy
0

A stone is heavy and the sand is weighty; but a fools wrath is heavier than them both.

Kamień jest ciężki i piasek ma ciężar, ale cięższy od nich obu jest gniew głupca.

0

What senses do we lack that we cannot see and cannot hear another world all around us?

Jakich brakuje nam zmysłów, że nie widzimy i nie słyszymy innego świata, który nas otacza?

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach