Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

0

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Powiada się, że rzeczy zmieniają się z czasem. Prawda jest taka, że to my musimy je zmienić.

0

In the future everyone will be world – famous for 15 minutes.

Każdy będzie miał kiedyś swoje 15 minut sławy.

0

There is [...] no reason to suppose that our stay here will be any more permanent than that of the dinosaur.

[...] nie ma powodu by przypuszczać, że nasz pobyt na Ziemi będzie dłuższy od pobytu dinozaurów.

0

[...] the natural world is the greatest source of excitement; the greatest source of visual beauty; the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living.

[...] świat jest największym źródłem podniecenia; największym źródłem wizualnego piękna; największym źródłem intelektualnego zainteresowania. Jest najbardziej znaczącym źródłem w życiu, które sprawia, że warto żyć.

0

And those that sailed far came only to the new lands, and found them like the old lands, and subject to death. And tose that sailed furthest set but a girdle about the Earth and returned weary at last to the place of their beginning; and they said: ‘All roads are now bent.’

A żeglarze zapuszczając się bardzo daleko odkrywali tylko nowe lądy, które się okazywały podobne do starych i także podległe śmierci. Ci zaś, którzy pożeglowali najdalej, przekonali się, że opłynąwszy wokół ziemię wrócili w końcu na to miejsce, z którego rozpoczęli podróż, i powiedzieli:
– Wszystkie drogi są teraz zakrzywione.

0

When you are angry, you make bad decisions in direct proportion to the level of your anger.

Kiedy jesteś wściekły, podejmujesz złe decyzje proporocjonalnie do poziomu swojej złości.

0

Poor people always pay back their loans. It's us, the creators of institutions and rules, who keep creating trouble for them.

Biedacy zawsze spłacają swoje długi. To my, twórcy systemów i instytucji, stawiamy przed nimi przeszkody.

0

Follow the white rabbit.

Podążaj za białym królikiem.

0

Stupid they aren't sowing, alone are rising.

Głupich nie sieją, sami wschodzą.

0

Great products are not based on weak compromises.

Świetne produkty nie są oparte na słabych kompromisach.

0

By sealing our work with our blood, we may see at least the bright dawn of universal happiness.

Przypieczętowując naszą pracę naszą krwią możemy w końcu ujrzeć jaskrawy świt powszechnego szczęścia.

En scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l’aurore de la félicité universelle.

0

We feel free because we lack the very language to articulate our unfreedom.

Czujemy się wolni, ponieważ brakuje nam samego języka, by wyartykułować nasze zniewolenie.

0

The world is always a democracy in times of flux, and the man with the best voice will win.

W chwilach zamętu świat zawsze jest demokratyczny i wygrywa człowiek z najsilniejszym głosem.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach